Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Εγχειρίδια

Φύλο και Μ.Μ.Ε. Μελέτη επισκόπησης

Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού, της συζήτησης και της έρευνας για το θέμα του φύλου και των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζονται: α) Κριτική επισκόπηση των κυρίαρχων τάσεων στη θεωρία και την έρευνα για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, β) Επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των τάσεων στην έρευνα για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα, και γ) Προτάσεις για μελλοντική έρευνα που θα στοχεύουν στην αναγνώριση και τη διερεύνηση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται των θεμάτων φύλου και ΜΜΕ.

Γυναίκες και Πολιτική. Μελέτη Επισκόπησης

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αντικείμενο του έργου είναι η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των μελετών και εμπειρικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί στη χώρα μας και άπτονται του θέματος της σχέσης των γυναικών με την πολιτική.

Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει βιβλία επιστημονικών κειμένων, μελέτες, έρευνες διατριβών και άρθρων που αφορούν ειδικότερα στις ακόλουθες θεματικές: α) την εξέλιξη της γυναικείας ψήφου, όχι μόνο μέσα από τη σύγκρισή της με την αντίστοιχη των ανδρών, αλλά αυτή καθεαυτή, β) τη γυναικεία πολιτική συμμετοχή και συμπεριφορά, και γ) τη συμμετοχή τους στα εθνικά κοινοβούλια, στο ευρωκοινοβούλιο και σε υπουργικά αξιώματα. Η παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού, ο εντοπισμός των ερευνητικών κενών, τα καταληκτικά συμπεράσματα και οι προτάσεις συμβάλλουν σε μια συνολική αποτύπωση της ελληνικής βιβλιογραφίας.

Γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η παρουσίαση της πρώτης σειράς αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος της μελέτης είναι η συγκέντρωση συγκρίσιμων εμπειρικών δεδομένων, βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, ώστε να εγκαθιδρυθεί η αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση της συμμετοχής των γυναικών στις μακρο-οικονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα στοιχεία εκείνα που έχουν το υψηλότερο επίπεδο αρτιότητας και συγκρισιμότητας μεταξύ των μελών-κρατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποσοτική ανάλυση που πραγματοποιείται.

Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα

Διεξαγωγή δύο (2) ερευνών στο ελληνικό γενικό κοινό (πολίτες) και σε έλληνες/-ίδες πολιτικούς.

Αντικείμενο των δύο διενεργούμενων ερευνών (γενικό κοινό: δείγμα 1.213 άτομα, πολιτικοί: δείγμα 547 άτομα, 529 γυναίκες και 18 άνδρες) αποτελεί η καταγραφή των όρων συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και η διερεύνηση της διαντίδρασης των μεταβλητών που συντελούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους έτσι, ώστε να αναδυθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, σκοπός των ερευνών είναι η αποτίμηση των συνιστωσών εκείνων που διαμορφώνονται και αλληλοεπηρεάζονται από την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα -ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα αυτή που ενυπάρχει στις δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Σειρά εκθέσεων με εξειδικευμένα θέματα με αποδέκτες κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής

Αντικείμενο των εκθέσεων εμπειρογνωμοσύνης αποτελούν φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης. Στόχοι των εκθέσεων είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου κάθε φορέα στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, η διερεύνηση των προβλημάτων έμφυλων ανισοτήτων που αφορούν στους χώρους ευθύνης κάθε φορέα και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής προς τους φορείς με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών λήψης των απαραίτητων εκείνων μέτρων που απαιτούνται για την προώθηση πολιτικών ισότητας των φύλων.

Οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Οδηγός εφαρμογής της Χάρτας δέσμευσης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Εγχειρίδια