Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Τον Ιούνιο του 2013 κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωβουλεύτρια Angelika Werthmann Πρόταση Ψηφίσματος και Αιτιολογική Έκθεση για τις γυναίκες με Αναπηρία. Κύριος σκοπός του ψηφίσματος είναι η επίτευξη της πλήρους ένταξης και της συμμετοχής των γυναικών με αναπηρία μέσα σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από εμπόδια. Επισημαίνεται ότι η ένταξη προϋποθέτει ότι τα στερεότυπα πρέπει να αντικρούονται με θετικές εικόνες και πολιτιστικές εκφράσεις - δράσεις, ιδίως απεικονίσεις της αναπηρίας στη δημόσια σφαίρα, δεδομένου ότι είναι ακριβώς αυτός ο τομέας που έχει μείνει πίσω. 

Η μετάφραση της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α), που δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2013/2065 (INI)

17/06/2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

για τις γυναίκες με αναπηρία

 

Εισηγήτρια: Angelika Werthmann

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις γυναίκες με αναπηρία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- Έχοντας υπόψη την Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΟΗΕ CRPD), και τη θέση της ως ίσχυε στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 2010/48/ΕC στις 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης αυτής, 1

- Έχοντας υπόψη τον Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, 2

- Έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 19 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

- Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕC του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση του γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στο Επάγγελμα , 3

- Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM (2008) 0426) και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 επ’ αυτής, 4

- Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια »(COM (2010) 0636), και τα έγγραφα των υπηρεσιών της Επιτροπής, έγγραφο εργασίας με τίτλο «Αρχικό σχέδιο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 - Κατάλογος δράσεις 2010-2015 »(SEC (2010) 1323 και SEC (2010) 1324),

- Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινωνική και εδαφική συνοχή »(COM (2010) 0758),

- Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσβασιμότητα των φορέων του δημόσιου τομέα » ,

- Έχοντας υπόψη τη σύσταση 98/376/ΕC του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με δελτίο στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία, 1

- Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την «Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας -Ανάκαμψη από την κρίση και την προετοιμασία για τη μετά το 2010 ατζέντας της Λισσαβώνας » της 30 Νοεμβρίου 2009,

- Έχοντας υπόψη το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2010 σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Αναπηρία (10173/10) και το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008 / C 75/01),

- Έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του κανονισμού (ΕC) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (COM (2011) 0166),

- Έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C 13/05, σχετικά με την Οδηγία 2000/78/ΕC - Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας - η Έννοια της αναπηρίας, 2

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 1988, σχετικά με τη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς, 3

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 1989 σχετικά με τις γυναίκες και την αναπηρία, 4

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1992, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία, 5

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 6

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό, 7

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 1996 με θέμα «Η κάρτα στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες» ,

- Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,8

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Απριλίου 1997 σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, 9

(1: OJ L 167 της 12.6.1998, σ.. 25., 2: OJ C 224, 16.9.2006, σ.. 9., 3: OJ C 187, 18.7.1988, σ.. 236., 4: OJ C 158 της 26.6.1989, σ.. 383., 5: OJ C 284 της 2.11.1992, σ. 49., 6: OJ C 17 της 22.1.1996, σ.. 196., 7: OJ C 152, 27.5.1996, σ.. 87., 8: OJ C 20 της 20.1.1997, σ.. 386., 9: OJ C 132, 28.4.1997, σ.. 313., PR \ 940318EN.doc 5/10 PE514.581v01-00)

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με ειδικές ανάγκες »,(COM (2003) 0016), 1

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο επ’ αυτής, 2

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, 3

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ενωμένη Ευρώπη, 4

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημαντική ανάγκη από ένα προσιτό και χωρίς προκαταλήψεις περιβάλλον,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες θα αυξηθεί ανάλογα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πλήρης ένταξη όλων των πολιτών της, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, πρέπει να έχουν δίκαιες και ίσες δυνατότητες για να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμό,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βάση για κάθε συνένωση των δημοκρατικών κρατών είναι: να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των πολιτών, είτε γυναικών είτε ανδρών, στις δημοκρατικές διαδικασίες (ιδίως στις εκλογές), να δημιουργηθεί, όπου αυτή δεν υπάρχει, η υποδομή γι’ αυτή τη συμμετοχή και, ως εκ τούτου, να προωθηθεί η ένταξη των γυναικών με αναπηρία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών με αναπηρία σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης του ιατρικού προσωπικού σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση των σχέσεων, της σεξουαλικότητας και της μητρότητας όπως τις βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία συμβάλλει στις προσπάθειες για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της παραπληροφόρησης , ότι αυτές οι αναπαραστάσεις μπορεί να γίνουν με διάφορους τρόπους, ιδίως μέσω των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών μέσων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεξουαλική βία. Ενώ πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ασυγχώρητου φαινομένου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι εκτεθειμένες σε στερεότυπα των φύλων που πρέπει να αντιμετωπιστούν,

 (1: OJ C 76 E, 25.3.2004, σ.. 231., 2: Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2009) 0334, 3: Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2011) 0453, 4: Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2011) 0081., PE514.581v01-00 6/10 PR \ 940318EN.doc)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη των δημόσιων αρχών να παρέχουν στις γυναίκες με αναπηρία ένα περιβάλλον που να είναι προσαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν αυτές να αναλάβουν πλήρως τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες, και να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους, επί ίσοις όροις με τους ανθρώπους που δεν πάσχουν από οποιαδήποτε δυσλειτουργία,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία μπορούν να απολαύσουν ίσα δικαιώματα μόνο αν η δικαιοσύνη του φύλου πραγματοποιείται, και αν οι κρατικές διοικήσεις (δημόσιες υπηρεσίες) είναι εύκολα προσβάσιμες για τις γυναίκες με αναπηρία όσο και στα άτομα χωρίς δυσλειτουργία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των ανθρώπων που πάσχουν από μία ή περισσότερες διαταραχές είναι εξαιρετικά ετερογενής και πρέπει να αντιμετωπίζεται αναλόγως,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας, σύμφωνα με τις ικανότητες και τα ταλέντα τους, η πρόσβαση αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία ήταν σε μεγάλο κίνδυνο από τη φτώχεια ήδη πριν από την κρίση και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται , η ένταξή τους στην κοινωνία, και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας,

1. Ζητεί να τεθούν στόχοι για την ένταξη όλων των πολιτών της ΕΕ, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε φυσικές βλάβες.

2. Ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό της πρωτόκολλο να το πράξουν, ώστε αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως.

3. Υπενθυμίζει ότι η ένταξη και η συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον διευκολυνθεί η μετακίνησή τους μέσα σε μια κοινωνία, απαλλαγμένη από εμπόδια, και ζητεί να γίνουν προσπάθειες για το σκοπό αυτό.

4. Επιμένει ότι η ένταξη προϋποθέτει ότι τα στερεότυπα πρέπει να αντικρούονται με θετικές εικόνες και πολιτιστικές εκφράσεις - δράσεις, ιδίως απεικονίσεις της αναπηρίας στη δημόσια σφαίρα, δεδομένου ότι είναι ακριβώς αυτός ο τομέας που έχει μείνει πίσω.

5. Προτείνει, στον τομέα της στέγασης, να ληφθούν αρχιτεκτονικά και άλλα μέτρα ώστε να επιταχυνθεί μια θετική στροφή από το πνεύμα «σχεδιασμός για τις ειδικές ανάγκες» στο πνεύμα «αναπόσπαστος και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμός για όλους τους πολίτες».

6. Επισημαίνει ότι η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται (π.χ. αναγνωσιμότητα όλων των δημόσιων δικτυακών τόπων για άτομα με προβλήματα όρασης), και εκφράζει την ανησυχία του ότι η πρόσβαση των πολιτών σε κρατικές υπηρεσίες δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί πλήρως.

Χαιρετίζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία σχετικά με την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες φορέων του δημόσιου τομέα.

7. Τονίζει ότι η δημοκρατική συμμετοχή είναι μέρος των θεμελιωδών και πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία και πρέπει να διευκολύνεται, καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να παρέχουν επαρκώς προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις.

8. Θεωρεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν, στο μέτρο του δυνατού, πάνω στη ζωή τους, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει επίσης να προωθηθεί στα ειδικευμένα ιδρύματα. Τονίζει ότι η προσωπική συνδρομή – βοήθεια μπορεί να είναι ένα μέσο για την αυτόνομη ζωή και θα πρέπει συνεπώς να ενθαρρυνθεί.

9. Επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για την ειδική κατάρτιση στον ιατρικό τομέα σχετικά με το θέμα της ψυχικής ασθένειας / αναπηρίας.

10. Επισημαίνει ότι στα διάφορα στάδια στη ζωή μιας γυναίκας – π.χ. η εγκυμοσύνη - που απαιτείται εφαρμογή ιδιαίτερης αντιμετώπισης και ότι όταν βρεθούν οι γυναίκες με αναπηρία σε κάποιο τέτοιο στάδιο πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις γυναίκες χωρίς αναπηρία.

11. Υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη σεξουαλικότητά τους ως ελεύθερα άτομα, όπως και οι άνθρωποι χωρίς προβλήματα και θεωρεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία πρέπει να είναι σε θέση να ζουν και να εκπληρώσουν την επιθυμία τους να έχουν παιδιά, όπως κάνουν και οι γυναίκες χωρίς αναπηρία.

12. Θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για τις γυναίκες με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικολογικών θεμάτων και όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό – σχεδιασμό. Ακόμη να υποστηρίζονται στην προσαρμογή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

13. Επισημαίνει τη σημασία της εξάλειψης των προκαταλήψεων και ενθάρρυνση της κοινωνικής αποδοχής.

14. Τονίζει την ανάγκη για την προστασία των γυναικών με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και ψυχιατρεία από τη σεξουαλική κακοποίηση και άλλες μορφές σωματικής κακομεταχείρισης, και σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη δεδομένων – στοιχείων σχετικά με αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο. Ζητεί, ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να εξετάσουν πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα, να συλλέξουν τα σχετικά στοιχεία και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή του.

15. Προτείνει, ως εκ τούτου, την εισαγωγή δοκιμαστικών διαδικασιών ειδικά προσαρμοσμένων για την κάλυψη των αναγκών των γυναικών με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας ΜΚΟ. Υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια που μπορεί να αποτρέψουν την προσφυγή των γυναικών με αναπηρία στη δικαιοσύνη.

16. Τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία στείρωσης έχει συνάψει μια γυναίκα με αναπηρία πρέπει να εξετάζεται από ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος επιφορτισμένο με την επαλήθευση ότι η απόφαση ελήφθη δίκαια και, σε περίπτωση απουσίας σοβαρών ιατρικών ενδείξεων, χωρίς να της έχει επιβληθεί.

17. Καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες με αναπηρία, και τονίζει ότι συγκεκριμένα ταλέντα, απόψεις και εμπειρίες μπορεί να εμπλουτίζουν σημαντικά τα περιβάλλοντα εργασίας.

18. Επισημαίνει ότι η κινητικότητα εντός της ΕΕ πρέπει να είναι ανοικτή για τις γυναίκες με αναπηρία.

19. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουν τις γυναίκες με αναπηρία από την ολίσθηση στη φτώχεια, και να διασφαλίσουν ότι έχουν την πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

20. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μεγάλης κλίμακας εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να κάνουν τις γυναίκες με αναπηρία ορατές και τονίζει τον πολύτιμο ρόλο που έχουν να παίξουν σε αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

21. Προτρέπει την Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 και την επεξεργασία της λίστας των δράσεων 2015-2020 σχετικά με αυτήν, να αναπτύξει μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση σε θέματα φύλου.

22. Καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εθελοντικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα.

23. Τονίζει ότι η ποικιλομορφία - διαφορετικότητα εμπλουτίζει την κοινωνία.

24. Επισημαίνει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη.

25. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι γυναίκες με αναπηρία δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που δεν είναι ικανά να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά πάνω από όλα είναι γυναίκες, πάνω απ 'όλα είναι ανθρώπινα όντα. Όταν μιλάμε γι 'αυτές, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για πολίτες, γυναίκες πολίτες, και δεν πρέπει να προσδιορίζονται από τις αναπηρίες τους, στην πραγματικότητα δεν το επιθυμούν. Κάθε μέρα, αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και ευκαιρίες, όπως οι άλλες γυναίκες. Είναι φίλες, κόρες, μητέρες, σύζυγοι και υπάλληλοι. Έχουν διάφορους ρόλους για να υποστηρίξουν, όπως και κάθε γυναίκα. Είναι ταλαντούχες, εξειδικευμένες με πολλούς τρόπους και εμπλουτίζουν την κοινωνία μας, η οποία κερδίζει βάθος στην διαφορετικότητα. Είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσουν αυτή την θετική συμβολή, να την εκτιμήσουν και να την προωθήσουν και να εξασφαλίσουν ότι αυτά

τα σχέδια για τη ζωή των γυναικών ακούγονται εξίσου, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ολοκλήρωσης, όπως αυτά των γυναικών χωρίς αναπηρίες.

Ακριβώς όπως οι γυναίκες συνάδελφοί τους, οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να έχουν ένα εγγυημένο δικαίωμα να ζήσουν μια ζωή που χαρακτηρίζεται από τις προσωπικές τους αποφάσεις και ιδέες. Για να διευκολυνθεί αυτό, θα πρέπει να μειωθούν οι κοινωνικοί φραγμοί και να δημιουργηθεί μια θετική συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας. Οι γυναίκες με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, στην προσωπική ζωή, όσο και το σύνολο των πολιτών, με διάφορα (συμπληρωματικά) μέτρα: αρχιτεκτονικά, ηλεκτρονική προσβασιμότητα, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και το εργασιακό περιβάλλον, χωρίς διακρίσεις διαχείριση της γυναικείας σεξουαλικότητας και της μητρότητας.

Οι αλλαγές και οι προκλήσεις στα στάδια της ζωής της γυναίκας έχουν ιδιαίτερη σημασία: η παιδική ηλικία, η εφηβεία, η ανακάλυψη της δικής τους σεξουαλικότητας, η μητρότητα, η εμμηνόπαυση και η μεγαλύτερη-τρίτη ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή στην παιδική και εφηβική ηλικία των γυναικών με αναπηρία, γιατί σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να τεθούν τα θεμέλια για ένα μεγάλο αριθμό θετικών εξελίξεων στην ενήλικη ζωή. Η δημιουργία της συνεκπαίδευσης σαφώς εγκρίνει και διευκολύνει, στη μείωση των κοινωνικών εμποδίων και στην αύξηση της εμπιστοσύνης. Είναι θεμελιώδες να εντρυφήσουμε στο θέμα της βίας και του αποκλεισμού στη γλώσσα- επικοινωνία και τα μέσα διδασκαλίας στα σχολεία για να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους ενήλικες ώστε να λαμβάνουν μια δίκαιη και βασισμένη στην ισότητα γλώσσα - επικοινωνία.

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι γυναίκες με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν τη βία από ό, τι άλλες γυναίκες. Στις πατριαρχικές κοινωνίες ο κίνδυνος αυξάνεται ρητά. Η βία μπορεί να εκδηλωθεί η ίδια σε διάφορες μορφές: εξαναγκασμός σε σεξουαλικές πράξεις και βιασμό, εξαναγκαστική εργασία για τη φροντίδα εγκαταστάσεων, κλείδωμα-φυλάκιση και παραβίαση προσωπικού χώρου, αναγκαστική στείρωση, αναγκαστική αντισύλληψη, αναγκαστικές αμβλώσεις (σας αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα).

Σε γενικές γραμμές η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των ΜΚΟ για τη δημιουργία των νέων κανόνων θα πρέπει να γίνει συνήθης διαδικασία, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να ενεργήσει «με» τους ανθρώπους με αναπηρίες και όχι «πάνω» τους. Ενσωμάτωση σημαίνει να είναι σε θέση να ζήσουν ελεύθερα σε μια κοινωνία και να συνεισφέρουν σε αυτή. Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί και να εγγυηθεί τις ελάχιστες προδιαγραφές στους τομείς της τα δικαιώματα των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά συνέπεια, ένας σαφής και χωρίς διακρίσεις ορισμός της αναπηρίας είναι θεμελιώδους σημασίας, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του ορισμού της Σύμβασης του ΟΗΕ για το τι είναι αναπηρία.

Πρέπει να αναφερθεί, ότι οι γυναίκες με αναπηρία ορίζονται από πολλούς παράγοντες, η αναπηρία αποτελεί μόνο έναν από αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα άτομα και πλήρως επαρκείς πολίτες.

Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει στους τομείς του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, σχετικά με το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία σπανίως εμφανίζονται και γι αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε να σπάσουν οι ψυχικοί φραγμοί και τα όρια.

Η προβολή της αναπηρίας ως έλλειμμα δεν είναι ακριβής, αλλά οδηγεί σε ένα μοναδικό τρόπο σκέψης που θα πρέπει να αποτραπεί. Η διαφορετικότητα είναι η βάση κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Μπορεί και πρέπει να την επιδιώκουμε.

Το 2002, το 38% των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 16-34 ετών) είχαν κερδίσει ένα εισόδημα (στα άτομα χωρίς αναπηρία: 64%), σήμερα το 2013, ακόμη δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τις γυναίκες με αναπηρία να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτραπεί σε κάθε γυναίκα με αναπηρία, που μπορεί να εργαστεί, να πραγματοποιήσει το σχέδιό της να αποκτήσει την ανεξαρτησία της και να είναι σε θέση να ξεκινήσει δική της καριέρα.

Λόγω των πολλαπλών επικαλυπτόμενων διακρίσεων οι γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά σε σημαντικά χειρότερη κατάσταση από ό, τι οι γυναίκες χωρίς αναπηρία. Αυτού του είδους η άνιση μεταχείριση πρέπει να εξαφανιστεί, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι μια συνδυαστική συζήτηση για τη θεματική των διακρίσεων είναι απαραίτητη. Η συζήτηση σχετικά με το θέμα των γυναικών με αναπηρία μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται χωρίς να λάβουμε υπόψη την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων. Όσον αφορά αυτή τη σύνδεση οι επιπτώσεις των πολλαπλών διακρίσεων μειώνονται και αυξάνεται η επίγνωση.

Σε γενικές γραμμές πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και να κατανοήσουμε ότι η ανάπτυξη μιας κουλτούρας για την διαφορετικότητα και την πολυμορφία οδηγεί σε μεγάλα κοινωνικά πλεονεκτήματα.

Ειδικά στο πλαίσιο της στήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της , τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι συχνά ακόμη και ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανύπαρκτος. Το 80% των ατόμων με αναπηρία, που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, μας δείχνουν την ανάγκη για δράση. Γυναίκες με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν μοναδικά εμπόδια που συχνά οδηγούν σε διαρθρωτική βία.

Το πρόβλημα της διαρθρωτικής βίας πρέπει να ληφθεί υπόψη χωριστά και συνιστά μια περιοχή υψηλής επιρροής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια τυπική νομική ρύθμιση είναι δυνατόν να καταπολεμήσει την διαρθρωτική βία κατά των γυναικών με αναπηρία, με χρήση ήπιας μορφής μέσων, όπως είναι μαθήματα κατάρτισης ή ανάληψη πρωτοβουλιών, για την ευαισθητοποίηση και ενημερωτικές εκστρατείες ώστε σε γενικές γραμμές να απαγορεύσουν την επέκταση των προκαταλήψεων και να κατανοήσουν καλύτερα τη ζωή των γυναικών με αναπηρία.

Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσουν αμέσως την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για να γίνουν πραγματικότητα τα εγγυημένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τέλος, πρέπει να αναδειχθεί το έργο των ΜΚΟ, που είναι σχετικό με τις γυναίκες με αναπηρία και τη σημασία που έχει η κατάσταση – θέση τους στην κοινωνία των πολιτών.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση να συμπεριληφθούν ενεργά οι γυναίκες με αναπηρία στην κοινωνία και να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους επί ίσοις όροις σε αυτήν. Το 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελείται από άτομα με αναπηρία, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχει ένα μέλος της οικογένειας του με αναπηρία. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τη σπουδαιότητα της δράσης, τις δικές μας υψηλές προσδοκίες και να την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλικού περιβάλλοντος σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ίσοις όροις.

 

Συνημμένα Αρχεία: