Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Innovation & Action

Διεύθυνση: 
Περικλέους 24-26, Αθηνα 15562

H Καινοτομία & Δράση είναι μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση και διασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Η Καινοτομία & Δράση εστιάζει σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς συνεργασίες που προάγουν, διατηρούν και ενισχύουν:
. τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών, των νέων και των οικονομικά ασθενέστερων,
. την ενεργειακή ασφάλεια και την καθαρή ενέργεια, ως μέσο για την πραγματική άσκηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης.
. τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα των γυναικών, της νεολαίας, των μεταναστών και των ανέργων, στην οικονομία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.