Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Μέσα από την ιστοσελίδα του Έργου μπορείτε να αντλείτε σημαντικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και ειδικότερα εδώ δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις Εθνικές Εκλογές του 2012 η σχετική Έκθεση που δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει αναλυτικά σχετικά δεδομένα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, διαθέτει Βάση Δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων ανά Κράτος-Μέλος. Η Βάση συγκεντρώνει δεδομένα για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις κ.ά., επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επιτρέπει την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και των σχετικών τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.