Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Εκδόσεις

Γυναίκες στα Συνδικαλιστικά Κέντρα Αποφάσεων: Το Χρονικό μιας Απουσίας

Το παρόν έργο, είναι αποτέλεσμα του Προγράμματος: «Ίση Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων – Γυναίκες στην Καρδιά της Ευρώπης», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Η έκδοση αυτή ξεκίνησε ως μια προσπάθεια του Κ.Ε.Θ.Ι. να καταγράψει τις γυναίκες που είναι εκλεγμένες στα όργανα διοίκησης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην έκδοση παρατίθενται και κάποια διάσπαρτα στοιχεία προηγούμενων ετών, τα οποία βρέθηκαν δημοσιευμένα κυρίως σε συνδικαλιστικά κείμενα, που είναι ωστόσο εντελώς ανομοιογενή και μη συγκρίσιμα μεταξύ τους, ελπίζοντας πως ίσως χρησιμεύσουν σε ερευνητές/-τριες που θα ενδιαφερθούν στο μέλλον.

Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων - Γεγονότα και Αριθμοί 2000

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων», (db-decision.de) που υλοποιεί το FrauenComputerZentrumBerlin σε συνεργασία με 17 διεθνείς εταίρους και στο οποίο το Κ.Ε.Θ.Ι. ήταν ο εθνικός εταίρος από την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων.

«Εν τάξει»: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εν τάξει: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο», (Αθήνα, 2005) είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας, την οποία ανέλαβε ομάδα ερευνητριών στη Σουηδία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γυναίκες στην Κορυφή» (Women to the Top), που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του «Συνηγόρου Ίσων Ευκαιριών» της Σουηδίας και χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βιβλίο επιδιώκει να αναδείξει τους μηχανισμούς της συμπληρωματικής ή ατελούς ένταξης των γυναικών στις ιεραρχικές οργανώσεις και οργανισμούς, αλλά και στα ελεύθερα επαγγέλματα.

Μελέτη Αξιολόγησης μη Αναγνωρισμένων Εμπειριών και Δεξιοτήτων Γυναικών

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύστημα ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Employment – NOW. Είχε ως στόχο τη διερεύνηση των άτυπων δεξιοτήτων των γυναικών, που αναπτύσσονται συνήθως κατά το διάστημα της μακροχρόνιας απομάκρυνσής τους από την αγορά εργασίας.

Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Στοχευμένη Έρευνα Πεδίου

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης των Μ.Μ.Ε. στην κοινωνική κατασκευή της έννοιας του φύλου. Οι στόχοι της είναι: α) η μορφολογική ανάλυση του κειμενικού είδους (τηλεπεριοδικό, τρίωρης διάρκειας -10.00-13.00- πρωινής ζώνης, τα οποία προβάλλονται από δύο ιδιωτικούς διαύλους καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής) υπό το πρίσμα μιας κριτικής προσέγγισης της έννοιας του φύλου, και β) η ανάδειξη της διαδικασίας αναπαράστασης της γυναικείας υποκειμενικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των «εκπομπών λόγου».

Το κείμενο εντοπίζει παραμέτρους σχετικές με τη μελέτη των επικοινωνιακών τηλεοπτικών πραγματώσεων κοινωνικών ρόλων και υποδεικνύει ανισότητες, στερεότυπα και ελλείψεις στην αναπαράσταση του κοινωνικού ρόλου του φύλου, έτσι όπως κωδικοποιείται στα επιμέρους δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών των εκπομπών.

Φύλο και Μ.Μ.Ε. Μελέτη επισκόπησης

Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού, της συζήτησης και της έρευνας για το θέμα του φύλου και των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζονται: α) Κριτική επισκόπηση των κυρίαρχων τάσεων στη θεωρία και την έρευνα για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, β) Επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των τάσεων στην έρευνα για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα, και γ) Προτάσεις για μελλοντική έρευνα που θα στοχεύουν στην αναγνώριση και τη διερεύνηση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται των θεμάτων φύλου και ΜΜΕ.

Γυναίκες και Πολιτική. Μελέτη Επισκόπησης

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αντικείμενο του έργου είναι η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των μελετών και εμπειρικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί στη χώρα μας και άπτονται του θέματος της σχέσης των γυναικών με την πολιτική.

Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει βιβλία επιστημονικών κειμένων, μελέτες, έρευνες διατριβών και άρθρων που αφορούν ειδικότερα στις ακόλουθες θεματικές: α) την εξέλιξη της γυναικείας ψήφου, όχι μόνο μέσα από τη σύγκρισή της με την αντίστοιχη των ανδρών, αλλά αυτή καθεαυτή, β) τη γυναικεία πολιτική συμμετοχή και συμπεριφορά, και γ) τη συμμετοχή τους στα εθνικά κοινοβούλια, στο ευρωκοινοβούλιο και σε υπουργικά αξιώματα. Η παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού, ο εντοπισμός των ερευνητικών κενών, τα καταληκτικά συμπεράσματα και οι προτάσεις συμβάλλουν σε μια συνολική αποτύπωση της ελληνικής βιβλιογραφίας.

Γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η παρουσίαση της πρώτης σειράς αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος της μελέτης είναι η συγκέντρωση συγκρίσιμων εμπειρικών δεδομένων, βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, ώστε να εγκαθιδρυθεί η αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση της συμμετοχής των γυναικών στις μακρο-οικονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα στοιχεία εκείνα που έχουν το υψηλότερο επίπεδο αρτιότητας και συγκρισιμότητας μεταξύ των μελών-κρατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποσοτική ανάλυση που πραγματοποιείται.

Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα

Διεξαγωγή δύο (2) ερευνών στο ελληνικό γενικό κοινό (πολίτες) και σε έλληνες/-ίδες πολιτικούς.

Αντικείμενο των δύο διενεργούμενων ερευνών (γενικό κοινό: δείγμα 1.213 άτομα, πολιτικοί: δείγμα 547 άτομα, 529 γυναίκες και 18 άνδρες) αποτελεί η καταγραφή των όρων συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και η διερεύνηση της διαντίδρασης των μεταβλητών που συντελούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους έτσι, ώστε να αναδυθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, σκοπός των ερευνών είναι η αποτίμηση των συνιστωσών εκείνων που διαμορφώνονται και αλληλοεπηρεάζονται από την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα -ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα αυτή που ενυπάρχει στις δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Σειρά εκθέσεων με εξειδικευμένα θέματα με αποδέκτες κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής

Αντικείμενο των εκθέσεων εμπειρογνωμοσύνης αποτελούν φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης. Στόχοι των εκθέσεων είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου κάθε φορέα στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, η διερεύνηση των προβλημάτων έμφυλων ανισοτήτων που αφορούν στους χώρους ευθύνης κάθε φορέα και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής προς τους φορείς με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών λήψης των απαραίτητων εκείνων μέτρων που απαιτούνται για την προώθηση πολιτικών ισότητας των φύλων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Εκδόσεις