Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση δράσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/ ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (ΕΤΠΑ- Ταμείου Συνοχής-ΕΚΤ).
Συνημμένα Αρχεία: