Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Υπ' αριθμ. 1/2013 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ [19.06.2013]

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο «Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» στο πλαίσιο των Αξόνων προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». (Κωδικός ΟΠΣ 375407).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: Έρευνα για το κοινοβουλευτικό έργο των εκλεγμένων γυναικών.

ΤΜΗΜΑ 2: Έρευνα για τη στάση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

ΤΜΗΜΑ 3: Μελέτη για την ανάδειξη της Κοινοβουλευτικής Ιστορίας των γυναικών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

235.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (191.056,91 € + ΦΠΑ 43.943,09 €)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 31/07/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένες) στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στη διεύθυνση Χαρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

∆ιεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα

Πληροφορίες: Κα Ειρήνη Μάρη

Τηλέφωνο: 210 3898059, 210 3898022 Fax : 210 3898058

E-mail: kethi@kethi.gr